On line HemoDiaFiltration

ออนไลน์ เอชดีเอฟ ใช้หลักการของการ ละลาย และ รีดน้ำ ปริมาณมาก ออกจากกระแสเลือด ผ่านเยื่อกรองที่มีรูกรอง ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ จึงทำให้พิษหรือของเสียในเลือดที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้มากขึ้นกว่า

การฟอกเลือดระบบปัจจุบันโดยในระหว่างการฟอกเลือด จะมีการเติมน้ำบริสุทธิ์ปริมาณมาก อาจถึง 40 ลิตร เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่ฟอกเลือดจึงเป็นการฟอกเลือดล้างพิษ แล้วรีดออกด้วยแรงดัน สามารถลากเอาของเสีย หรือ พิษขนาดใหญ่ๆ ออกมาได้ ซึ่งต่อไปในอาคตการฟอกเลือดแบบออนไลน์นี้ จะกลายเป็นการฟอกเลือดพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในหน่วยฟอกเลือดทั่วไป